In Nederland is het Klimaatakkoord in 2019 vastgesteld. Het doel is de uitstoot van CO₂ bijna helemaal te beëindigen in 2050. Dat is een enorme uitdaging. Nederland is daarvoor verdeeld in 30 regio’s. In die regio’s werken de overheid, inwoners en ondernemers samen om dit voor elkaar te krjjgen. Dit is niet vrijblijvend dus worden afspraken gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES).

Wat is de RES?

De RES is een document waarin elke energieregio zijn eigen keuzes maakt en beschrijft:

  • Hoeveel grootschalige duurzame elektriciteit op land, wind of zon, wekken we op en waar?
  • Hoe kunnen we warmtebronnen in de regio het best verdelen en benutten?
  • Hoeveel energie kunnen we opslaan en kan het energienetwerk het transport van de elektriciteit, warmte of bijvoorbeeld biogas aan?
  • Hoeveel energie kunnen we besparen?

We brengen de kansen in beeld die Goeree-Overflakkee heeft. Er is hier geen industrie die warmte kan leveren aan huishoudens. We hebben wel ruimte en mogelijkheden om meer zon op daken te gaan produceren. Dan zal het elektriciteitsnet dit wel moeten kunnen aan- en afvoeren. Elke buurt heeft zijn eigen kenmerken en mogelijkheden. De afspraken worden gemaakt door de overheid (gemeente, provincie, rijk en waterschap). Partners doen daarbij mee. Dit zijn bij voorbeeld de wooncorporatie, Deltawind, bedrijven en de landbouwsector. We spreken dus af wat we willen maar ook wat we niet willen omdat we de kwaliteit van ons landschap willen behouden. Belangrijke afspraken die we komende jaren verder gaan uitwerken.

afbeelding

Het proces

In oktober is de Concept RES Goeree-Overflakkee ingediend. Tot december 2020, werken we aan analyses voor de thema’s elektriciteitsopwekking (zon en wind), warmte, mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling en landschap. Daarbij wordt ook gekeken naar diverse innovatieve technieken (zoals energie opwekken uit zeewier of door middel van een getijdencentrale) en naar het huidige en toekomstige netwerk op Goeree-Overflakkee.

In de tweede fase, tot en met begin februari 2021, willen we komen tot een visie richting 2030 en verder richting 2050. Op basis van fase 1 worden een aantal scenario’s opgesteld. De scenario’s worden door middel van kaarten, illustraties en foto’s inzichtelijk gemaakt. Dit zullen wij met de inwoners delen en hierover willen wij graag het gesprek aan gaan.

In fase 3, tot april 2021, zal er vanuit de visie en opgestelde criteria een vertaling gemaakt worden naar mogelijke zoekgebieden.

Vanaf april 2021 start het besluitvormingsproces. De gemeenteraad, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap stellen de RES uiteindelijk vast. Op 1 juli 2021 is de eerste versie van de Regionale Energiestrategie klaar.

Daarna wordt om de twee jaar de RES geactualiseerd op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Met bewoners en bedrijven werken we samen om verder te verduurzamen en zo de CO₂ uitstoot te verminderen.

wat gebeurt er in mijn dorpskern?

Op de kaart van Goeree-Overflakkee vind je per dorpskern welke projecten er zijn die ons eiland klimaatkrachtig maken.

Bekijk de projecten bij jou in de buurt
vrouw

Regio Goeree-Overflakkee

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s. Bijzonder is dat Goeree-Overflakkee als 1 gemeente ook 1 regio vormt. We zijn een afgebakend gebied vanwege onze ligging en we doen al veel aan duurzaamheid. De regio’s zijn samen verantwoordelijk om in 2030 tenminste 35 TWh aan grootschalige duurzame energie op te wekken. Dit is een hele grote opgave voor alle regio’s samen. Gelukkig is er op Goeree-Overflakkee al veel gedaan. Er wordt veel duurzame energie opgewekt met windturbines, zonnevelden en met zonnepanelen op daken.

We zijn dus al op de goede weg.

De uitdagingen

We produceren al veel duurzame elektriciteit. Maar er is meer nodig. De energiebehoefte op ons eiland is groter dan de hoeveelheid duurzame energie die we nu opwekken. Daarom zullen we ook energie moeten besparen.

De meeste energie op ons eiland wordt gebruikt voor verkeer en vervoer en huishoudens en kleine bedrijven. Zo’n 40% van onze energievraag komt uit de bebouwde omgeving; woningen en andere gebouwen. Voor een groot deel wordt daarin voorzien door het gebruik van aardgas. Dit willen we de komende jaren afbouwen. We kunnen dit doen door nog meer te isoleren en over te stappen op andere energiebronnen. Dit kan meer zonne-energie zijn, maar ook door energie te halen uit de bodem of uit het oppervlaktewater. Die verandering vraagt om nieuwe technieken, nieuwe aanvoer (i.p.v. aardgasleidingen) of opslag.

De RES achter de voordeur

Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met de maatregelen uit het Klimaatakkoord. We kunnen de doelen halen door samen te werken. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Met elkaar onderzoek we de mogelijkheden om energie te besparen en om duurzame energie op te wekken.

De energietransitie is van ons allemaal. We kunnen dit alleen door een goede samenwerking.

vrouw