In Nederland is het Klimaatakkoord in 2019 vastgesteld. Het doel is de uitstoot van CO² bijna helemaal te beëindigen in 2050. Dat is een enorme uitdaging. Nederland is daarvoor verdeeld in 30 regio’s. In die regio’s werken de overheid, inwoners en ondernemers samen om dit voor elkaar te krjjgen. Dit is niet vrijblijvend dus worden afspraken gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES).

Waar halen we onze energie vandaan?

Wat is de RES?

De RES is een document waarin elke energieregio zijn eigen keuzes maakt en beschrijft:

  • Hoeveel grootschalige duurzame elektriciteit op land, wind of zon, wekken we op, en waar?
  • Hoe kunnen we warmtebronnen in de regio het best verdelen en benutten?
  • Hoeveel energie kunnen we opslaan en kan het energienetwerk het transport van de elektriciteit, warmte of bijvoorbeeld biogas aan?
  • Hoeveel energie kunnen we besparen?

We brengen de kansen in beeld die Goeree-Overflakkee heeft. Er is hier geen industrie die warmte kan leveren aan huishoudens. We hebben wel ruimte en mogelijkheden om meer zonne-energie op daken te gaan produceren. Dan zal het elektriciteitsnet dit wel moeten kunnen aan- en afvoeren. Elke buurt heeft zijn eigen kenmerken en mogelijkheden. De afspraken worden gemaakt door de overheid (gemeente, provincie, rijk en waterschap). Partners doen daarbij mee. Dit zijn bij voorbeeld de wooncorporatie, Deltawind, bedrijven en de landbouwsector. We spreken dus af wat we willen maar ook wat we niet willen. Omdat we de kwaliteit van ons landschap willen behouden. Zo maken we belangrijke afspraken die we komende jaren verder gaan uitwerken.

afbeelding

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE (RES)

Op 1 april 2021 is de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgeleverd. In dit document staat omschreven hoe Goeree-Overflakkee op duurzame wijze elektriciteit kan opwekken. De RES 1.0 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta. In juni wordt het document vastgesteld en aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

SAMEN ZOEKEN NAAR NIEUWE RUIMTE

Al voordat het Klimaatakkoord was opgesteld, is Goeree-Overflakkee flink aan de slag geweest op het gebied van duurzaamheid. Windparken en zonnevelden zijn gerealiseerd en een deel is nog in aanbouw. Zodra alle plannen zijn afgerond, wekt Goeree-Overflakkee als regio meer elektriciteit op dan dat zij gebruikt. In deze RES 1.0 verschuift de focus van grootschalige elektriciteitsopwekking naar kleinschaligere initiatieven zoals zon op dak en innovatieve toepassingen. Uitdagingen voor de komende periode zijn het verduurzamen van transport en vervoer en duurzame verwarming van woningen en bedrijfspanden om zo volledig klimaatneutraal te worden. Ook werken we samen met de netbeheerder om de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk mee te laten groeien met de uitvoering van de RES plannen.

SAMENWERKING

De RES 1.0 is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met Coöperatie Deltawind, FOGO, gemeente Goeree-Overflakkee, LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland, Stedin, Waterschap Hollandse Delta en Wooncorporatie Oost West Wonen.

wat gebeurt er in mijn dorpskern?

Op de kaart van Goeree-Overflakkee vind je per dorpskern welke projecten er zijn die ons eiland klimaatkrachtig maken.

Bekijk de projecten bij jou in de buurt
vrouw

Regio Goeree-Overflakkee

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s. Bijzonder is dat Goeree-Overflakkee als 1 gemeente ook 1 regio vormt. We zijn een afgebakend gebied vanwege onze ligging en we doen al veel aan duurzaamheid. De regio’s zijn samen verantwoordelijk om in 2030 tenminste 35 TWh aan grootschalige duurzame energie op te wekken. Dit is een hele grote opgave voor alle regio’s samen. Gelukkig is er op Goeree-Overflakkee al veel gedaan. Er wordt veel duurzame energie opgewekt met windturbines, zonnevelden en met zonnepanelen op daken. We zijn dus al op de goede weg.

De uitdagingen

We produceren al veel duurzame elektriciteit. Maar er is meer nodig. De energiebehoefte op ons eiland is groter dan de hoeveelheid duurzame energie die we nu opwekken. Daarom zullen we ook energie moeten besparen.

De meeste energie op ons eiland wordt gebruikt voor verkeer en vervoer en huishoudens en kleine bedrijven. Zo’n 40% van onze energievraag komt uit de bebouwde omgeving; woningen en andere gebouwen. Voor een groot deel wordt daarin voorzien door het gebruik van aardgas. Dit willen we de komende jaren afbouwen. We kunnen dit doen door nog meer te isoleren en over te stappen op andere energiebronnen. Dit kan meer zonne-energie zijn, maar ook door energie te halen uit de bodem of uit het oppervlaktewater. Die verandering vraagt om nieuwe technieken, nieuwe aanvoer (i.p.v. aardgasleidingen) of opslag.

De RES achter de voordeur

Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met de maatregelen uit het Klimaatakkoord. We kunnen de doelen halen door samen te werken. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Met elkaar onderzoeken we de mogelijkheden om energie te besparen en om duurzame energie op te wekken.

De energietransitie is van ons allemaal. We kunnen dit alleen door een goede samenwerking.

vrouw