Terugblik bijeenkomst Sommelsdijk (21 juli)

Woensdag 21 juli kwam de meedenkgroep Sommelsdijk digitaal bijeen voor de 2e digitale bewonersavond. Midden in de vakantieperiode en prachtig weer; gelukkig was de harde kern aanwezig om weer een stapje te zetten in het proces richting een klimaatplan voor het dorp!

Direct was daar een discussiepunt, want is “klimaatplan” wel de juiste benaming? Is energieplan niet beter? Op basis van wat de inhoud van het plan wordt kunnen we mogelijk een nieuwe naam bedenken. In het plan moet aangegeven worden hoe er in Sommelsdijk invulling gegeven wordt aan de drie vragen; waar halen we onze energie vandaan? Hoe gaan we onze huizen verwarmen? Hoe gaan we om met klimaatverandering? Ook wanneer een onderwerp als bijvoorbeeld biodiversiteit of circulariteit belangrijk worden geacht door het dorp dan betreft dit meer dan alleen energie. Maar de titel kan zeker aangepast worden naar datgene wat beter past/voelt.

Mededelingen

Aquathermie
De gemeente heeft een onderzoek uitgezet naar het potentieel van aquathermie (warmte winnen uit oppervlaktewater) op het eiland. In september worden de eerste resultaten verwacht.

Kruisbestuivingsbijeenkomst
In het najaar wordt een kruisbestuivingsbijeenkomst gepland. Voor de meedenkers van Stad, Stellendam, Ooltgensplaat en Sommelsdijk. Om met elkaar in gesprek te gaan over wat er speelt en van elkaar te leren. Hopelijk met een leuk en inspirerend programma en spreker.

Terugkoppeling werkgroep

De grootste uitdaging ligt bij de bestaande bouw. Hoe bereiken we de mensen?

Tijdens de eerste bijeenkomst kwam het idee om een checklist te maken waarin mensen kunnen aangeven wat zij al gedaan hebben en wat er allemaal nog kan. Zodat mensen overzicht hebben en met die uitkomst een meerjarenplanning kunnen maken. Tijdens de werksessie in klein comité bleek dat het Energieloket vanaf september op de website met een stappenplan komt waarin dit overzicht in 8 stappen duidelijk wordt. Om geen dubbel werk te doen wordt de voorkeur op dit moment gegeven om het stappenplan van het Energieloket aan te houden. Wel moeten we zorgen dat deze goed gecommuniceerd wordt naar de inwoners.

We hebben wel besproken om de woningtypes in het dorp te laten analyseren. Op basis van die analyse kunnen dan voorbeeldwoningen aangewezen worden. Die voorbeeldwoningen kunnen inzichtelijk maken wat de beginsituatie is, welke stappen er genomen kunnen worden en wat dat dan kost. Vanuit de groep hebben al 4 meedenkers aangegeven graag voorbeeldwoning te willen zijn om andere inwoners te kunnen inspireren en helpen in hun zoektocht.

De volgende keer

Aan het eind van de vakantieperiode, namelijk op 25 augustus van 19:30 tot 21:00 uur, spreken we fysiek af in wijkcentrum de Zwaluw, Sperwer 55 in Sommelsdijk.

Dan is de vraag: wat moet er volgens u in het klimaatplan?

Wanneer u deze vraag niet zo 1, 2, 3 kan beantwoorden. Dan kunnen onderstaande stappen misschien helpen:

  1. Omschrijf in 4/5 zinnen welk doel/droombeeld u voor ogen heeft in Sommelsdijk in 2050.
  2. Wat moet er in 2040 gebeurd zijn om dat doel/droombeeld te bereiken?
  3. Wat moet er in 2030 gebeurd zijn om dat doel/droombeeld te bereiken?
  4. Wat kunnen we nu al doen?

Vanuit het gewenste (grote) toekomstbeeld/-scenario terug redeneren om zo in kaart te brengen wat nodig is om daar te komen. Deze vragen helpen ons om in stappen toe te werken naar een einddoel. Op deze vragen willen we de volgende bijeenkomst graag terugkomen.

Wilt u erbij zijn en meepraten? Stuur dan een mailtje naar: projectleidersommelsdijk@goeree-overflakkee.nl

Terug