Terugblik bijeenkomst Stellendam (11 oktober 2021)

Op maandagavond 11 oktober 2021 is weer een inwonersbijeenkomst voor inwoners van Stellendam gehouden. Dit was de eerste fysieke bijeenkomst in De Zwaluw. Het was heel leuk om iedereen in het echt te zien! Je merkt gelijk dat een fysieke bijeenkomst meer interactie (mogelijk) is.

Er zijn inwoners aanwezig die al eerder hebben deelgenomen, maar ook nieuwe gezichten. Dit is een goed teken, want hoe meer mensen betrokken zijn, hoe meer inzichten om een klimaatplan te maken voor Stellendam.

Vandaag zijn er experts aanwezig om uitleg te geven over drie belangrijke onderdelen die in het plan moeten komen.

Hoe gaan we om met klimaatverandering?
De beleidsadviseur klimaatadaptatie bij de gemeente legt uit dat het hierbij gaat om het verminderen van fossiele brandstoffen en hoe wij ons aanpassen aan het veranderende klimaat. De groep geeft aan om eerst goed de ‘probleemgebieden’ in kaart te brengen en vervolgens met inwoners in gesprek te gaan.

Voorgesteld wordt dat de gemeente bij de betreffende inwoners in de Voorstraat en Bosschieterstraat moet lang gaan om de voorgestelde oplossingen te bespreken. Daarnaast moet voor inwoners duidelijk worden hoe zij zich aan kunnen passen aan een veranderend klimaat.

Waar halen we onze energie vandaan?
De procesregisseur duurzaamheid bij de gemeente geeft een toelichting op warmtebronnen en specifiek over aquathermie. Uit onderzoek blijkt dat aquathermie voor Stellendam een reëele oplossing is. Dit betekent wel dat mensen moeten isoleren en de gemeente een beeld moet hebben hoe het nu staat met de isolatie. Daarom moeten inwoners gestimuleerd worden om te isoleren.

Niet iedere woning kan geïsoleerd worden. Daarom wordt gewerkt aan een maatwerkoplossing. Het is niet de bedoeling om heel Stellendam naar 1 warmteoplossing te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden.

Hoe gaan we onze huizen verwarmen?
Procesmanager energietransitie geeft namens de gemeente toelichting over welke warmtevoorzieningen bij het dorp passen. Energie besparen is het meest kosten efficiënt. Dit levert ook meer comfort op. De inzet is om woningen zoveel mogelijk te isoleren. Voor veel woningen is het een grote uitdaging. Daarom moet per straat voor een aanpak op maat worden gekeken. De inwoners geven aan dat de gemeente bewoners moet benaderen met een voorstel.

Vervolgstappen
De avond wordt afgesloten met nieuwe actiepunten. Inwoners geven aan dat zij behoefte hebben aan een duidelijk omlijnd plan. Daarom gaat de gemeente verder aan de slag om meer vorm te geven aan bovenstaande punten. De gemeente gaat verder met het onderzoeken van bovenstaande onderwerpen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt er een nieuwe inwonersbijeenkomst gepland.

Terug