Voortgang Klimaatplan Stellendam (augustus)

Met een groep inwoners zijn wij de afgelopen maanden in gesprek geweest om te komen tot een Klimaatkrachtig Stellendam. Uitkomst van deze besprekingen is dat de kennis over mogelijkheden en alternatieven voor energietransitie en klimaatadaptatie op dit moment onvoldoende is om een richting te kunnen bepalen. Aan de gemeente is gevraagd hier meer inzicht in te geven, zodat op basis van deze informatie een plan kan worden gemaakt om Co2 besparen en maatregelen te nemen in het dorp in verband met het veranderende klimaat.

De gemeente helpt hier graag bij. Met de groep van inwoners is daarom afgesproken dat de gemeente een aantal mogelijke voorstellen en oplossingen zal aanreiken. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Mogelijkheden, kosten en opbrengsten van een kleinschalige collectieve warmteopwekking;
  • Maatregelen die inwoners individueel kunnen nemen;
  • Op welke wijze het mogelijk is om de kern Stellendam meer klimaatbestendig in te richten;
  • Subsidiemogelijkheden.

Bij dit project is ook de woningcorporatie Oost West Wonen betrokken. In dit concept wordt namelijk o.a. aandacht besteed aan de beleidsuitgangspunten die de woningbouw gaat hanteren.

Op basis van dit document wordt met deze groep eind september/begin oktober 2021 verder gesproken over de inhoud van het concept klimaatplan. Wanneer het concept gereed is, wordt dit aan alle inwoners gepresenteerd. Hopelijk zal dit dan in een fysieke bijeenkomst zijn in ’t Haegse Huus.

Terug